Voorwaarden &
bestelinformatie

Voorwaarden &
bestelinformatie

Direct meer weten?

Direct contact
Start Live Chat

Algemene Voorwaarden Prokonpack B.V.

Gedeponeerd op 30 mei 2002 Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17145760. Al onze aanbiedingen, leveringen en overéénkomsten met onze afnemers worden uitsluitend beheerst door de navolgende voorwaarden. Afwijkende bedingen gelden slechts indien wij deze schriftelijk hebben aanvaard en dan nog alleen voor de overéénkomst waarvoor deze zijn gemaakt. Voor het overige blijven deze voorwaarden van kracht, ook ingeval eventuele schriftelijke voorwaarden van onze afnemer anders dan de onderstaande mochten luiden. Alle prijzen zijn exclusief BTW en inclusief de kosten voor verpakking, tenzij volgens de schriftelijke orderbevestiging hiervan wordt afgeweken. De vervoerskosten zijn niet voor onze rekening, tenzij anders overééngekomen. Bij prijsverandering van lonen, grondstoffen, vervoerskosten, enz. zijn wij gerechtigd onze verkoopprijzen dienovereenkomstig te wijzigen, ook al is een bepaalde prijs geoffreerd. De goederen reizen voor risico van koper vanaf het moment van verzending af magazijn.

Opgegeven levertijden gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering. Wij nemen geen enkele verplichting op ons uit hoofde van vertraging, zodat in geen geval aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding van welke aard dan ook.

Indien niet direct bij ontvangst van de goederen wordt gereclameerd over de hoeveelheid op de vervoersdocumenten vermeld, zijn deze hoeveelheden als juist erkend. Mochten dan uitwendig waarneembare beschadigingen aanwezig zijn, dan dient de koper hier omtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder en dient hij zulks binnen 24 uur na ontvangst aan ons te berichten. Reclames kunnen door ons slechts in behandeling worden genomen, wanneer zij schriftelijk zijn ingediend, uiterlijk op de achtste dag na ontvangst der goederen onder vermelding van alle in aanmerking komende bijzonderheden. Reclames wegens manco, beschadiging of kwaliteit zijn slechts geldig indien wij in staat worden gesteld de geleverde goederen in originele staat en in de originele verpakking te controleren. Retour zendingen worden slechts aangenomen indien daartoe vooraf schriftelijk overéénstemming is bereikt.

Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op. Wij zijn noch voor middelijk noch voor onmiddellijk geleden schade ontstaan door onjuist gebruik van / of gebreken aan onze goederen aansprakelijk. Overmacht ontslaat ons van onze contractuele verplichtingen. Als overmacht gelden mede: uitsluiting, staking, brand gebrek aan arbeidskrachten – dit alles bij ons of bij onze leverancier –, elementen in het verkeer, oorlogstoestand, oproer, epidemie.

Overheidsmaatregelen en voorts alle gebeurtenissen en toestanden waaronder nakoming van de overéénkomst redelijkerwijs niet van ons gevergd kan worden. Betaling van onze facturen dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum zonder enig recht op compensatie of korting hoe ook genaamd. Ingeval van te late betaling wordt de koper van rechtswege een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeeltelijk verstreken maand. Alle kosten van invordering, zowel in als buiten rechte komen voor rekening van de koper. Leveranties in gedeelten of op afroep kunnen wij telkens afzonderlijk factureren

Zolang de volledige betaling van de door ons verkochte en geleverde goederen met inbegrip van eventuele rente en kosten niet is geschied, blijven de door ons verkochte en geleverde goederen ons eigendom, zulks voor rekening en risico van de koper. Bij niet of niettijdige betaling hebben wij het recht de geleverde goederen terug te nemen en daartoe het terrein en bedrijf van koper te betreden. Terugname betekent slechts dan annulering van de verkoopoveréénkomst. Indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is medegedeeld; zonder deze mededeling blijft de koper verplicht tot volledige betaling, waarna de goederen weer tot beschikking staan. Kosten van vervoer en opslag van door koper om welke reden dan ook geretourneerde goederen dan wel door ons teruggenomen goederen komen volledig voor rekening van de koper.

Geschillen voortvloeiende uit met ons gesloten overéénkomsten zullen met uitsluiting van ieder andere rechter in eerste instantie worden berecht in Den Bosch door de aldaar bevoegde Kantonrechter, respectievelijk Kamer van Koophandel onder nummer 17145760.

Voor de beantwoording van de vraag of het geleverde te zeer van het overeengekomene afwijkt, moet de leverantie in haar geheel worden beoordeeld. Afkeuring kan slechts plaatsvinden als meer dan 20% van het geleverde ongeoorloofde afw ijkingen vertoont. Daarbij mag het gramgewicht van het geleverde maximaal 10% afwijken van het overeengekomene. Eenzelfde percentage is geoorloofd voor afwijkingen in dikte en formaat, doch dit laatste slechts bij ongesneden en gladgesneden formaten. Bij ingevolge schriftelijke opdracht op maat gesneden formaten is een speling van 1 met een maximum van 5 mm toelaatbaar, terwijl dan ook een speling van 1% is toegestaan in de haaksheid van 90 graden, waarbij dit percentage wordt berekend door uit te gaan van de lengte van een van de zijden gemeten loodrecht er op. Koper draagt alle risico indien hij slechts een mondelinge, derhalve geen schriftelijke opdracht voor het op maat snijden verstrekt en hieruit fouten zouden voortkomen. Wij hebben het recht bij levering van aanmaakpartijen een hoeveelheid te leveren, welke ten hoogste 10% meer of minder is dan het bestelde kwantum, uiteraard met dienovereenkomstige facturering, zonder recht op compensatie. In afwijking van het bovenstaande is bij levering van aanmaakpartijen papier en karton tot een hoeveelheid van 3.000 kg een afwijking van ten hoogste 20% toelaatbaar.

Voor sheetplants worden wij geacht behoorlijk te hebben gepresteerd, indien afwijkingen in hoeveelheid niet meer bedragen dan: voor golfkarton dozen:

  • 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van minder dan 1.000 stuks
  • 15% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 1.000 tot 5.000 stuks
  • 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van meer dan 5.000 stuks

Afmetingen van golfkartonnen dozen zijn binnenwerks gemeten, en de maten worden vermeld in de volgorde lengte x breedte x hoogte.

Bij platen is de eerstvermelde maat evenwijdig aan de golfrichting (bedoeld is de richting van een golfrug of een golfdal).

Op een afmeting is een tolerantie toegestaan van maximaal + of -5 mm